STATUT FUNDACJI

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Hirsutyzm- Poważny Problem Wielu Kobiet, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Paulinę Kafel zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Grzegórzeckiej 105, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

§4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celami Fundacji są:

 1. Działalność wspierająca kobiety borykające się z problemem nadmiernego owłosienia,
 2. Podniesienie świadomości, kobiet cierpiących na hirsutyzm na temat metod walki z tym schorzeniem,
 3. Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemu nadmiernego owłosienia u kobiet,
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw wspierających budowanie tolerancji wobec kobiet z hirsutyzmem,
 5. Prowadzenie testów skuteczności w zakresie różnych sprzętów do walki z nadmiernym owłosieniem,
 6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia poprzez zastosowanie odpowiednich badań i leczenia

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność konsultacyjną i doradczą dla kobiet mających wątpliwości i obawy co do standardowości swojego owłosienia,
 2. Działalność usługową w dziedzinie informacji,
 3. Organizowanie wydarzeń zwiększających świadomość społeczną w zakresie hirsutyzmu,
 4. Współpracę ze specjalistami w zakresie endokrynologii,
 5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji za pośrednictwem Internetu, telewizji, radia oraz innych środków masowego przekazu

§7

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami,
 2. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji,
 5. Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 6. Funduszy Unii Europejskiej
 7. Odsetek bankowych

§10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§11

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§12

 1. Fundator Fundacji, Pani Paulina Kafel wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Prezesa Zarządu.
 4. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Zarząd co roku, do dnia 31 maja, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§14

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

Zmiana Statutu

§15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§16

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator Fundacji.

§18

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§19

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.